Leveringsvilkår

Generelle vilkår for salg og leveranser fra Kvanne Industrier AS

 

GENERELT

Salg og leveranser fra Kvanne Industrier AS (KIAS) skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr. 27), med de særskilte unntak eller presiseringer som følger nedenfor. Særskilt avtalte betingelser i avtale mellom KIAS og kjøper, eller som måtte framgå av tilbud og/eller ordrebekreftelse, går foran bestemmelser gitt her, i NS 8409 og/eller kjøpsloven.

PRISER OG TILBUD

Prissetting bygger på de til enhver tid gjeldende prislister utarbeidet av Kvanne Industrier AS (KIAS).

Tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eks mva. og andre offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og kan reguleres i h.h.t. SSBs byggekostnadsindeks, eller annen tilsvarende indeks, på leveringstidspunktet.

ENDRING AV BESTILLING

Priser og leveringstider angitt i tilbud og ordrebekreftelser er foreløpige inntil alle detaljene rundt produktene og leveransene er fastsatt og endelig ordrebekreftelse er gitt.

Endringer av bestillinger av standardprodukter må være KIAS i hende senest ti (10) arbeidsdager før bekreftet leveringsdato i siste ordrebekreftelse. Endringer skal meddeles skriftlig per e-post. KIAS har rett til å kreve tillegg i pris og/eller endra leveringsdato dersom endring medfører økte kostnader og/eller leveringstid for KIAS. Kreves endring senere etter dette tidspunkt plikter kjøper å betale alle dokumenterte omkostninger som følge av endringen, herunder men ikke begrenset til, kostnader ved omprioriteringer i produksjonen og tap på fortjeneste eller leveranser til andre kunder.

Endring av spesialprodukter eller kundetilpasninger av standardprodukter er i utgangspunktet ikke mulig, men kan diskuteres og avtales med KIAS i hvert enkelt tilfelle.

DIREKTE LEVERANSER

Ved forespørsel på større prosjekt eller kundetilpassede spesialløsninger gir vi tilbud i hvert enkelt tilfelle, avhengig av volum og leveringssted. Hvis ikke annet er spesifisert er tilbudspriser gyldige i 30 dager fra tilbudsdato.

 BETALING

Betalingsfrist er netto pr. 15 dager fra faktureringsdato. Etter forfall beregnes morarente iht. lov om forsinket betaling.

 SALGSPANT

KIAS forbeholder seg retten til å ta salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

Kjøper forplikter seg til å behandle varene med omhu og forsiktighet samt holde varene forsikret til deres fulle verdi inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Kjøper forplikter seg til ikke å, uten samtykke fra KIAS, foreta seg noe som forringer varenes verdi, herunder å foreta inkorporering av varene i annen gjenstand.

Dersom konkurs åpnes hos kjøper, eller kjøper innleder gjeldsforhandlinger, forbeholder KIAS seg retten til å ta varene tilbake uten ytterligere varsel.

 ANSVAR

KIAS har intet ansvar for skader eller tap som er en følge av mangler i kjøpslovens forstand, herunder også skader eller tap som er en følge av varenes videreanvendelse. Dette omfatter blant annet konsekvensskader, som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leietap osv., eller for skade som varen har voldt person eller gjenstand. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom forholdet skyldes forsettlig eller grov uaktsom handling fra KIAS sin side og hvor det kan påvises utvilsom årsakssammenheng mellom handlingen og den inntrådte skade.

 REKLAMASJONER

Reklamasjoner vedrørende:

  1. transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst.
    Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rette fraktfører.
  2. manko i innhold av emballerte varer skal skje til KIAS straks og senest 10 virkedager etter ankomst, med spesifikasjon av avvikene.
  3. mangelfull vare må skje hurtigst mulig og senest 10 dager etter at mangelen er eller burde ha vært oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 3 mnd. fra varens mottakelse.

Alle reklamasjoner skal skje skriftlig til post@kiasdoren.no.

 RETUR AV VARER

Retur av kurante varer aksepteres kun etter avtale, og må være merket med returnummer angitt av KIAS. Returomkostninger belastes med min. 40% av det fakturerte beløpet.

Transportomkostninger betales av avsender.

 GYLDIGHET

De gjeldende salgs- og leveringsbetingelser revurderes årlig, evt. når markedssituasjonen betinger det.

Surnadal, 1. januar 2022